Miljørigtig Fyring

Sådan fyrer du fornuftigt i din brændeovn

Brændeovne og -kedler er en vigtig kilde til luftforurening, f.eks med partikler. Forureningen afhænger af et kompliceret samspil mellem bl.a. ovn- eller kedeltype, skorsten, brændsel og fyringsvaner. Der er i værksat en bred vifte af initiativer til at nedbringe forureningen.

Brændeovn

Hvis du som brændeovnsejer følger fire, enkle råd om korrekt fyring, kan du være med til at nedbringe udslippet af sundhedsskadelige partikler.

1.  Brug rent og tørt træ.
Vådt træ giver dårlig forbrænding og meget røg. Fyr aldrig med affald – f.eks. i form af reklamer, magasiner, mælkekartoner, pap eller træ, som er malet eller behandlet.

Brænd ikke skrald
Som privatperson er det forbudt at afbrænde skrald. Det gælder også affaldstræ som paller, spånplade-rester, gamle plankeværk, havemøbler og alle andre former for behandlet træ. Skrald og affaldstræ er ikke brænde, men affald – der skal afleveres på den lokale genbrugsstation eller til den kommunale indsamlingsordning

Vådt træ forurener mere
Hvis brændet er for vådt, afkøles ovnen og forbrændingen bliver ufuldstændig. Brændets vandindhold bør højst være 18 procent. Det skyldes, at vådt træ forurener mere, og en del af energien og varmen går tabt til at tørre brændet i ovnen. Derfor får du mindre varme ud af dit brænde. Samtidig får du en tilsodet ovn og skorsten – der i sidste ende kan resultere i en skorstensbrand.

Er træet tørt
Man kan købe en fugtmåler, som kan måle præcist hvor meget vand, der er i træet. Spørg i dit lokale pejsecenter eller byggemarked.

Du kan også slå brændestykkerne mod hinanden. Tørt brænde giver en skarp klang. Vådt brænde giver en dump lyd.

Brændet skal være lagret mindst 1-2 år, efter det er savet og kløvet.

2. Sørg for rigeligt luft.
For lidt luft giver mange sundhedsskadelige partikler i røgen. Tænd op med pindebrænde, optændingsblokke eller lidt avispapir, så ilden hurtigt kan få godt fat. Skru først ned for luften, når flammerne bliver blålige.

Ild

Sørg for rigeligt luft
Under fyringen er det vigtigt, at forbrændingen bliver så fuldstændig som mulig. Ellers vil der frigives partikler og gasser, som kan sætte sig som sod i skorstenen eller slippe uforbrændt ud til miljøet.

Når ilden har godt fat skruer de fleste ned for lufttilførslen for at skrue ned for varmen og få brændet til at holde i længere tid. Det betyder, at der ikke kommer luft nok til en fuldstændig forbrænding, og røgen vil derfor indeholde store mængder sundhedsskadelige partikler.

Undgå at fyre for fuglene
Hvis du har behov for, at ovnen ikke varmer på fuld styrke, er det bedre at regulere varmen ned ved at lægge mindre brænde på end ved at lukke ned for luftspjældene.

Skru ned for lufttilførslen, når flammerne bliver lysere. Gløder har afgivet alle træets gasser og brænder rent. Og når ovnen går ud, suges stuens varme luft ikke ud til fuglene.

Primær, sekundær og tertiær luft
De fleste brændeovne har både en primær og sekundær lufttilførsel. Spjældet til den primære luft sidder typisk i askeskuffen og tilfører brændkammeret luft nedefra. Spjældet til den sekundære luft sidder længere oppe på ovnen og tilfører luft til røggasserne over brændet. Begge lufttilførsler kan reguleres af brugeren.

Nyere brændeovne er ofte monteret med en ekstra lufttilførsel, tertiærluft. Det tertiære luftspjæld kan normalt ikke styres direkte af brugeren, men reguleres automatisk af røggas-temperaturen.

Har du styr på luftspjældene?
Brændeovne er forskellige, og det er kun muligt at give nogle helt generelle retningslinjer for, hvordan du styrer lufttilførslen.

Hvis din brændeovn er så ny, at du stadig har brugervejledningen, så læs den grundigt. Brugervejledningen vil normalt give dig den bedste vejledning i, hvordan du styrer din brændeovn.

Hvis du ikke har en brugervejledning, så følg i stedet nedenstående råd:
Ved optænding skal både det primære og sekundære luftspjæld stå helt åbne.

Når ilden har godt fat i brændet, det vil som regel sige efter ca. 10 minutter, kan du skrue lidt ned for primærluften. Det sekundære luftspjæld skal forblive åbent.
Når der kun er gløder tilbage, kan du lukke næsten helt for den primære luft. Skru også gerne ned for den sekundære lufttilførsel.
Start forfra hver gang du lægger nyt brænde på.

Fyr ikke over om natten
Når du lægger mere brænde på, skal du skrue op for luften, mens flammerne igen er mørkegule. Du må ikke lægge brænde på og skrue ned for lufttilførslen om aftenen i et forsøg på at have gløder om morgenen.

Gør du det, udsætter du hele nabolaget for store mængder sundhedsskadelig røg, og din skorsten udsættes for unødig meget sod med risiko for skorstensbrand. Hvis du lukker helt ned for luften, er der også risiko for dannelse af den giftige luftart kulilte (CO). Den er farveløs og lugtfri og kan i værste fald sive ud i huset om natten og være dødsensfarlig. Hvis din ovn er lidt utæt, og skorstenen er meget sodet, er der yderligere risiko.

3. Fyr lidt ad gangen.
Ilden skal have fat i brændslet, så temperaturen hurtig bliver høj. Hver gang du lægger brænde ind, skal du skrue op for luften, til de mørkegule flammer er væk.

4. Gå ud og tjek – røgen skal være næsten usynlig.
Hvis der er for meget røg, og det lugter grimt, gør du sandsynligvis noget forkert. Spørg din skorstensfejer

Skorsten

Tjek om røgen er næsten usynlig
Når der er gang i brændeovnen, bør du selv gå udenfor og se, om der kommer synlig røg op af skorstenen, og om det lugter. Du kan både se og lugte, hvis der er noget galt.

Synes du, det lugter grimt, så gør dine naboer det nok også, og der er stor sandsynlighed for, at der er for lidt luft til brændet, at brændet ikke er tørt nok, eller at du gør noget andet forkert.

I værste fald kan forkert fyring føre til skorstensbrand.

Lær din ovn at kende
Hvis du ikke er helt fortrolig med din ovn, er det en god ide at tjekke røgen flere gange under fyringen. På den måde lærer du din ovn at kende, og du er hele tiden sikker på, at lufttilførslen er i orden, og mængden af brænde korrekt.

Hvis der stadig er problemer
Hvis fyringsrådene ikke hjælper, så spørg din skorstensfejer. Måske er det din ovn eller skorsten, der er problemet.

Kilde: Miljøstyrelsen

Bestilling af træbriketter.